NIGIRI TRỨNG ĐEN
NIGIRI TRỨNG ĐỎ
CÁ HỒI ĐẮP CỚM
CÁ NGỪ ĐẮP CƠM
LƯƠN NHẬT ĐẮP CƠM
CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG ĐẮP CƠM